True Point Danışmanlık

Sizler için verdiğimiz hizmetlerimiz

İşverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. İEP sürecinde kursiyerlerinizi işin başında görme fırsatı bularak kendi ihtiyacınıza göre yetiştirebilir, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayabilirsiniz.  Bu teşvik programı sayesinde; işverenler, hiçbir harcama yapmadan nitelikli iş gücü ile çalışma imkânı bulmaktadır.
İşbaşı Eğitim Programı, 2020 yılında en az 3.458,03₺ tutarındaki personel maliyetinizin İşsizlik Fonu’nundan karşılandığı bir teşvik programıdır.

İşletmenizin makine teçhizat alımından nitelikli personel çalıştırılmasından, belgelendirme, kobi gelişim, İş birliği, Yurt dışı pazar desteği, AR-GE inovasyon, tekno yatırım, Stratejik ürün, Finansman desteklerinden faydalanabilirsiniz.

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli işgücünün geliştirilmesi arzusu, Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla uygulamaya konmuştur.

Girişimcileri ve çalışanlarını teşvik etmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin en çekici tarafı, barındırdığı teşvik ve desteklerdir. Ar-Ge proje danışmanlığı hizmetimizde firmanıza en uygun hibe ve desteklerden yararlanmanızı sağlıyoruz.

Firmanızda en az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam ediyorsanız, Yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sağlıyor ve TÜBİTAK 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden bir firma iseniz Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı desteklerinden faydalanabilirsiniz.

İhracat Teşvikleri Danışmanlığı hizmetinin amacı, firmaların üst düzey yöneticileriyle beraber, devlet yardımları konusundaki uygulayıcıları ve dış ticaret birimi çalışanlarını bilinçlendirmek ve bu konuda destek olmaktır.

Firmaların yeni pazar arayışları ile birlikte artan ihracatımız ve buna karşılık devletin ihracatı arttırma yöntemleri kapsamında uyguladığı teşvikler vardır. Firmaların ihracat faaliyetlerini desteklemeye yönelik devlet yardımları, teşvikleri ve bunlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda uzman kadromuz tarafından sağlanan ihracat teşvikleri danışmanlığı firmanızın yıllık bütçesine maksimum katkıyı sağlamayı hedefler.

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi, Türkiye’de üretim yapan ve herhangi bir küresel markaya tedarikçi olan veya olabilecek firmaların, ara mamül üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırmayı hedefleyen bir destek programıdır

Makine, ekipman, donanım, laboratuvar ve test cihazı alımı, yurt dışı ofis-depo harcamaları, yurt dışı müşteri ziyaretleri, yazılım alımı, eğitim ve danışmanlık harcamaları, sertifikasyon, test analiz ve ürün doğrulama masrafları için yapacakları harcamalara %50 oranında 1.000.000 $ ‘a kadar destek verilmektedir.

Destek türü hibe olup, proje 24 ay boyunca desteklenmektedir. Destek üst limiti 1.000.000 $ olup, devlet %50’ni karşılamaktadır.

Turquality Destek programına girmek isteyen firmaların mutlaka Türkiye’de tescilli bir markası ve bu markanın da en az bir hedef pazarda tescilli olması gerekmektedir.

  • Bir şirketin en fazla 2 markası desteklenebilir.
  • 1 marka için birden fazla şirket desteklenebilir.
  • Holding bünyesinde en fazla 6 marka desteklenebilir.

Dahilde İşleme Rejimi: Dış ticaret yapan bir firma olmanız halinde hammadde alımlarınızda oluşacak ithalat gümrük vs vergileri nakit ödemeniz yerine OKSB belge sahibi olma koşulu ile sağlayacağınız indirimli teminat oranı ile ithalat vergileriniz için indirimli teminat oranı kısmı kadar teminat yatırarak ve ihracat yapma koşulu ile kullanabileceğiniz ,ihracat ürünlerinizi pazarlamanızda hammadde maliyetlerinizi azaltacak bir teşviktir.

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali yerine, ülkemizde üretilmiş girdilerden elde edilen ürünlerin daha ileri bir işleme faaliyetinin yurt dışında yapılarak geri ithal edilmesi, döviz tasarrufu sağlamaktadır.

Yeni makine ekipmanları alımlarınızda (kullanılmış makine teçhizat alımlarınız da bu proje kapsamında yapılabilmektedir)yada fabrika kurulumlarınızda yatırım teşvik belge alımı ile sağlayabilirsiniz.

İllerin bölgesel durumlarına göre yatırımınız 1.ve 2.bölgede ise 1 milyon tl sabit yatırım tutarlı bir proje ile 3,4,5,6 ve diğer bölgelerde yer almanız sebebi ile 500.000 TL sabit yatırım tutarlı olması koşulu projeniz ile makine ekipman alımlarınızı kdv ve gümrük vs. vergilerini ödemeden satım alımlarını yapabilirsiniz.

Projeniz bölgesel olarak nitelik kazanması halinde ise yer aldığınız bölge desteklerine göre kdv ve gümrük vs vergilerini ödemeden satım alımlarınız yanı sıra vergi indirimi , faiz desteği, yatırım yeri tahsisi desteği, sigorta primi işveren hisse desteği, sigorta primi desteği,gelir vergisi stopaj desteği, kdv iadesi desteklerini kullanarak yatırımlarınızı sağlayabilirsiniz .

Yatırım Teşvik Belge Proje Onayı e-tuys olarak adlandırılan online sistem üzerinden yapılmakta olup, sistem oluşturma ,sistem içinde belge alımı, revize, süre ilaveleri ,belge kapama vs tüm süreçleri (ankara bakanlık evrak teslim ve görüşmeleri ) tarafımızca Yatırım Teşvik Belge Danışmanlığı hizmeti olarak sağlanacaktır.

  • Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Endüstriyel İşletmelerde; enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan Projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. VAP, endüstriyel işletmelerde enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanmaktadır. Verimlilik Artırıcı Proje destekleri, işletmelerin enerji verimliliğine yönelik olarak uygulayacakları projelerin desteklenmesini öngörmektedir. Verimlilik Arttırıcı Projelerinin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlatılan projeler her yıl Ocak ayında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’na sunulmaktadır. KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere, proje bedelinin en fazla %30’u hibe olacak şekilde destek verilmektedir. Yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeler VAP desteklerinden faydalanabilmektedir. Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Desteklerinden Yararlanacak Endüstriyel İşletmelerin Aşağıda Yer Alan Koşulları Sağlaması Gerekmektedir: 1- Endüstriyel İşletme’nin Enerji Bakanlığı veri tabanında (ENVER PORTAL) kayıtlı olması, 2- Enerji yöneticisinin bulunması, 3- Enerji tüketimi ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne (YEGM) iletilmiş olması, 4- ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi – Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olması veya bu konuda çalışmalara başlamış olması, Yıllık enerji tüketimi 500 TEP’in üzerinde ve yukarıdaki koşulları sağlayan her endüstriyel işletme, YEGM tarafından yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği
    Danışmanlık Şirketi’nce hazırlanmış olunan VAP DOSYASI ile hibelerden yararlanabilmek için başvuru yapabilmektedir. Başvurular aynı anda en fazla 5 proje ile yapılabilmektedir. Proje yatırım tutarı en fazla 1 milyon TL olan projeler %30 oranında desteklenmektedir. Basit bir hesapla 5 adet enerji verimliliği projesi için 5 milyon TL’lik yatırım tutarına karşılık 1,5 milyon TL’lik hibe alma fırsatı bulunmaktadır. Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) TEŞVİKLERİ İÇİN EVD FİRMALARINA DÜŞEN SORUMLULUKLAR: – VAP dosyasının ölçümlerinin yapılması, – Fizibilite çalışmasının hazırlanması, – Tesis tarafından gönderilen tüm belgelerin VAP dosyasına işlenmesi, – Tesise YEGM’ye teslim etmeleri için dosyanın nihai halinin gönderilmesi, – Başvuru kabulunden sonra YEGM tarafından gerçekleştirilen mevcut durumun tespiti toplantısına katılarak ölçümleri tekrarlaması, – Proje hibeye hak kazandıktan sonra tasarrufun tespiti için YEGM ziyaretine katılması, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) TEŞVİKLERİ İÇİN ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERE DÜŞEN SORUMLULUKLAR – VAP başvuru koşullarını sağlaması, – VAP başvuru dosyasının sanayide yetkilendirilmiş bir EVD Şirketine hazırlatılması, – Yapılacak yatırım kapsamının tesis tarafından belirlenmesi ve söz konusu yatırım için tedarikçilerden teklif toplanması, – VAP işletme formunun açık bir şekilde doldurulması, –VAP dosyasına ek olacak belgelerin hazırlanması, – Proje dosyasının eksiksiz olarak YEGM’ne iletilmesi. Genel Müdürlüğe desteklenmesi için sunulan projelerde, proje hazırlanması ile hizmetin başvuru sahibi endüstriyel işletmenin faaliyette bulunduğu alt sektörün uzmanı olan şirketten alınması halinde, hizmet bedeli Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde destek kapsamına dahil edilmektedir. VAP’ın uygulanması durumunda verimlilik artışının VAP başvuru dosyasında uygulama sonrası kontrol kısmında tarif edildiği şekilde kontrolünün yapılarak ispatının sağlanması gerekmektedir. Ancak uygulama sonrası kontrolü yapılarak YEGM tarafından kabul edilen VAP projeleri, teşvik alma sürecine başlayabilir.

Profesyonel Danışmanlık Hizmeti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

Image

Başarı Hikayeleri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

Sertifika Belgelerimiz:
Open chat
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Powered by